۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۹ ثبت شده است

پیاده سازی مقاله: روشی برای تحلیل احساسات توییت براساس ترکیب روش های یادگیری ماشین و شباهت معنایی

پیاده سازی مقاله: ارائه روشی کارا برای تجزیه و تحلیل احساسات توییت براساس ترکیب روش های یادگیری ماشین و شباهت معنایی

چکیده:

با ظهور شبکه های اجتماعی حجم اطلاعات تولید شده رشدی صعودی داشته است. توییتر از جمله شبکه های اجتماعیاست که کاربران آن پیام هایی با طول کمتر از 140 کاراکتر (توییت) ارسال می کنند. تشخیص احساسات کاربران درزمان حال بیشترین کاربرد را در سایت های عرضه انواع کالا (مجازی یا حقیقی) دارد. با این حال مشکل عمده طبقهبندی توییت ها، ابعاد بالای فضای ویژگی است. در حال حاضر روش های بسیاری برای مقابله با انتخاب ویژگی هایتوییت وجود دارد. به منظور بهبود عملکرد طبقه بندی توییت ها، ما یکی دیگر از روش انتخاب ویژگی را ارئه می کنیم.مطالعه ما بر اساس الگوریتم ژنتیک است، ما یک الگوریتم ژنتیک جدید به منظور کاهش ابعاد بالا فضای ویژگی طراحیمیکنیم. پارامترهای الگوریتم ژنتیک جدید بر اساس میزان برازندگی و شباهت ویژگی ها تعیین می شود. نتایج حاصلاز آزمایش ها نشان می دهد که روش پیشنهادی میزان دقت و صحت را در انتخاب مجموعه ویژگی و پیش بینی احساسات توییت بهبود بخشیده است.

  • شریف پژوه

انتخاب موضوع پایان نامه

نوشتن پایان نامه یکی از مراحل مهم در فرآیند تحصیلات تکمیلی محسوب می شود. فرآیند انتخاب موضوع و نگارش پایان نامه در کارشناسی ارشد، به طور معمول در سال دوم تحصیلی صورت می پذیرد.

مهم ترین مسئله در پایان نامه، انتخاب موضوع می باشد. موضوع پایان نامه باید به نحوی انتخاب شود که حوزه مورد بررسی تا حدی مورد تحقیق توسط سایر محققان واقع شده باشد و هم اینکه امکان بهبود و نوآوری در این زمینه فراهم باشد. انتخاب اشتباه و نادرست موضوع پایان نامه می تواند برای یک سال تحصیلی و حتی بیشتر از آن، دانشجو را با زحمت و مشکلات عدیده ای رو به رو کند.

  • شریف پژوه
موضوعات