سفارش پروژه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف در محیط پایتون:

تشخیص ناهنجاری به تشخیص الگوهای موجود در یک مجموعه اطلاعات داده شده، که با رفتار بهنجار (نرمال) از پیش مقررشده، مطابقت ندارد، اشاره دارد؛ بنابراین الگوهای تشخیص داده شده، ناهنجاری‌ها نامیده می‌شوند و اغلب به اطلاعات حیاتی و کارآمد، در چندین حوزهٔ کاربرد، ترجمه می‌شوند. همچنین ناهنجاری‌ها به عنوان دورافتادگی، تغییر، انحراف، تعجب، نابجایی، صفات عجیب، نفوذ و غیره ارجاع می‌شوند. برای مطالعه ی بیشتر کلیک کنید.

در شبکه های اجتماعی، با توجه ساختار به خصوص داده های آنها، فرآیند تشخیص ناهنجاری تا حدی پیچیده تر از مجموعه داده های متداول می باشد.در این پروژه، با استفاده از محیط برنامه نویسی پایتون، فرآیند کامل پیاده سازی تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف ارائه می شود.