بعضا از معیار Accuracy با نام صحت یاد می شود.

معیار Accuracy به میزان نزدیکی به مقدار هدف را نشان می دهد. برای مثال اگر در یک آزمایش وزن، برآورد ما از وزن مقدار 3.2 کیلوگرم باشد در حالی که وزن واقعی جسم مد نظر 10 کیلوگرم باشد، آنگاه اندازه گیری ما صحیح نیست.

معیار Precision به نزدیکی اندازه گیری متعدد اشاره دارد. به عنوان مثال اگر برای اندازه ی گیری جسم یاد شده در مسئله ی قبلا، چندین بار اندازه گیری ما، مقدار 3.2 کیلوگرم را نشان دهد، این امر بیان گر بالا بودن میزان precision یا دقیق بودن آن است.

برگرفته از: http://www.ncsu.edu/

www.ncsu.edu