پیاده سازی مقاله: ارائه یک الگوریتم جهت بهبود الگوریتم k-means

چکیده:

؛k-means یکی ازمحبوب ترین روش های خوشه بندی می باشد، به این دلیل که سادگی، و سرعت آن در طبقه بندی داده های عظیم بسیار خوب است. با این حال خروجی الگوریتم k-means به انتخاب مراکز خوشه های اولیه بستگی دارد، چون به صورت تصادفی انتخاب می شود. محدودیت دیگر آن تعداد مورد نیاز خوشه ورودی است، که این نیاز به نوعی دانش شهودی در مورد مقدار مناسب k دارد. در این مقاله یک الگوریتم پیشنهاد شده بر اساس k-means که تعیین تعداد خوشه k به عنوان ورودی را نیاز ندارد پیچیدگی زمانی و کیفیت خوشه های تولید شده توسط الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم k-means اصلی با استفاده از دو مجموعه داده مختلف، مقایسه شده است.

دریافت مقاله:

 لینک مقاله

دریافت پیاده سازی:

برای دریافت پیاده سازی مقاله مورد نظر، و یا اعمال بهبود در آن، با استفاده از لینک زیر، سفارش خود را ارسال نمایید.

سفارش انجام پروژه