پیاده سازی مقاله: بررسی دقت و بخش بندی تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم k-means

چکیده:

درباره شایعه خوشه بندی به عنوان یکی از روش های بدون ناظر و مهم در پردازش تصویر جهت قطعه بندی تصاویر مورد استفاده قرار می گیرند. در این روش به پیکسل های متعلق به دامنه تأثیر با توجه به میزان شباهت آن ها به مراکز خوشه ها به چند زیر مجموعه یا خوشه تقسیم می شوند. پرکاربردترین الگوریتم های خوشه بندی عبارتند از الگوریتم K-means و Fuzzy C-means . این مقاله به امکان سنجی قطعه بندی تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی K-means می پردازد.

دریافت مقاله:

 لینک مقاله

دریافت پیاده سازی:

برای دریافت پیاده سازی مقاله مورد نظر، و یا اعمال بهبود در آن، با استفاده از لینک زیر، سفارش خود را ارسال نمایید.

سفارش انجام پروژه