پیاده سازی مقاله: تشخیص حملات سایبری پیشرفته با استفاده از مدل سازی رفتاری مبتنی بر پردازش زبان طبیعی

چکیده:

رشته حملات پیچیده و ماندگار نفوذ به شبکه از مراحل نامحسوس و مخفی متعددی تشکیل شده اند. یکی از دلایل ناکارآمدی سامانه های تشخیص نفوذ در برابر این حملات، استفاده از سازوکار دفاعی مبتنی بر آنالیز ترافیک شبکه ای سطح پایین است که در آن به روابط پنهان بین هشدارها توجه نمی شود. فرض ما این است که اطلاعات ساختاری پنهان در داده های ترافیکی وجود دارند و ما می خواهیم در ترافیک شبکه ای قواعدی مانند قواعد زبان تعریف کنیم و آن را برای توصیف الگوهای فعالیت های شبکه ای بدخواهانه به کار بگیریم. به این وسیله می توانیم مسئله کشف الگوهای سوء استفاده و ناهنجاری را همانند مسئله یادگیری ساختارهای نحوی و قطعات مفهومی "زبان شبکه" حل کنیم. در این مقاله برای مدل سازی در مرحله تولید دنباله ها برای اولین بار در حوزه سایبری از یک خوشه بندی جدید به عنوان خوشه بندی MD_DBSCAN که یکی از انواع بهبودیافته خوشه بندی DBSCAN است، استفاده شده است. علاوه بر این، از یک الگوریتم حریصانه با الهام از القاء گرامر در پردازش زبان طبیعی استفاده شده تا با ادغام فعالیت های سطح پایین بتوانیم فعالیت های سطح بالا را کشف کنیم و روابط بین فعالیت های سطوح مختلف را تعریف کنیم. در بخشی از الگوریتم پیشنهادی برای کشف فعالیت های سطح بالا، برای اولین بار معیار شباهت ویرایش در خوشه بندی سلسله مراتبی به معیارهای موجود در الگوریتم پایه اضافه شده است. نتایج نشان می دهد دقت تشخیص در فعالیت های سطح بالا نسبت به فعالیت های سطح پایین با توجه به نمودار ROC حدود 30 % بیشتر است. همچنین، با تنظیم بهترین حد آستانه در الگوریتم تشخیص حملات، با درنظرگرفتن معیار F1 ، برای لغات سطوح یک تا سه به ترتیب به نتایج 3/72 و 2/96 و 4/96 در پنجره پیش بینی با اندازه سه رسیده ایم که به طورکلی حدود 2/. نسبت به الگوریتم پایه بهبود نشان می دهد.

دریافت مقاله:

 لینک مقاله

دریافت پیاده سازی:

برای دریافت پیاده سازی مقاله مورد نظر، و یا اعمال بهبود در آن، با استفاده از لینک زیر، سفارش خود را ارسال نمایید.

سفارش انجام پروژه