پیاده سازی مقاله: کاربرد محاسبات گرید در منابع بازار با کاربرد منطق فازی

چکیده:

منطق فازی تکنولوژی جدیدی است که شیوه های مرسوم برای طراحی و مدل سازی یک سیستم را که نیازمند ریاضیات پیشرفته و نسبتا پیچیده ای است، با استفاده از مقادیر و شرایط زبانی با هدف ساده سازی و کارامد تر شدن طراحی سیستم جایگزین تا حدود زیادی تکمیل می نماید. در این پژوهش ضمن توضیح و تعریف مباحث مربوط به سیستم های گرید با استفاده از الگوریتم ژنتیک روشی برای تخصیص منابع بازار به برنامه ها و کروموزم ها ارایه داده شده است که می تواند نسبت به روش های قبلی برای زمانبندی منابع بازار در گریدهای اقتصادی، بار کاری و تعادل باری و بازه زمانی را کاهش دهد و در مقایسه با الگوریتم های قبلی که برای بهینه سازی زمانبندی منابع بازار در سیستم های گرید اقتصادی ارایه شده اند بهتر عمل کند و مشکلات روش های متمرکز، سلسله مراتبی و توزیع شده در زمانبندی منابع بازار در گریدهای اقتصادی را تا حد ممکن برطرف سازد. منابع این مهم با بهره گیری از روش طبقه بندی فازی برای برنامه ها انتخاب شده است. در انتها نتایج حاصل از روش پیشنهادی با روش های قبلی مانند QoS و Max-Min و Min-Min مقایسه شده و در نمودارهای مختلفی ارایه شده است. در الگوریتم پیشنهادی مناسب ترین منابع برای task انتخاب شده و الگوریتم پیشنهادی بهره وری بالاتری نسبت به سایر الگوریتم ها از نظر Make span یا بازه زمانی و بهره وری منابع بازار در کمترین زمان و همچنین کاهش بارکاری و تعادل بار را به همراه داشته است.

دریافت مقاله:

 لینک مقاله

دریافت پیاده سازی:

برای دریافت پیاده سازی مقاله مورد نظر، و یا اعمال بهبود در آن، با استفاده از لینک زیر، سفارش خود را ارسال نمایید.

سفارش انجام پروژه